Algemene voorwaarden

Op alle werkzaamheden zijn, afhankelijk van de aard van de werkzaamheden, van toepassing:

Binnenlands vervoer: de Algemene Vervoerscondities 2002 (AVC 2002).

Grensoverschrijdend vervoer: in aanvulling op het van toepassing zijnde CMR Verdrag de AVC 2002.

Exceptioneel binnenlands vervoer: de Algemene Voorwaarden voor Exceptioneel Transport (AVET).

Exceptioneel grensoverschrijdend vervoer: in aanvulling op het van toepassing zijnde CMR Verdrag de AVET.

Hijs-/hefwerkzaamheden: de Algemene Voorwaarden van de Vereniging Verticaal Transport (AV VVT) en, bij de combinatie van vervoer en hijs-/hefwerkzaamheden, in aanvulling op de AVC 2002 de AV VVT. Wanneer de Bijzondere Voorwaarden van de AV VVT van toepassing zijn, zullen deze op onderwerpen of gedeelten daarvan waar ze strijdig zijn met de AVC 2002 niet gelden (de AVC 2002 blijven dan van toepassing). Waar de in de Bijzondere Voorwaarden behandelde onderwerpen of gedeelten daarvan niet strijdig zijn met onderwerpen die ook reeds in de AVC 2002 zijn geregeld, gelden de Bijzondere Voorwaarden steeds als aanvulling op de AVC 2002.

Op alle werkzaamheden zijn voorts de Transport en Logistiek Nederland (TLN) Algemene Betalingsvoorwaarden van 2 juli 2002 van toepassing.

Met betrekking tot de genoemde voorwaarden AVC 2002, AVET, AV VVT en TLN Algemene Betalingsvoorwaarden is steeds de laatst gedeponeerde versie van toepassing. De teksten van de voornoemde algemene voorwaarden zullen op verzoek kosteloos worden toegezonden.

Bij interpretatiegeschillen van de hierboven genoemde voorwaarden dient de Nederlandse tekst als uitgangspunt.

Gaffert zal haar aansprakelijkheid op grond van bovenstaande van toepassing zijnde voorwaarden verzekeren. Eventuele schadeclaims kunnen door de verzekeraar van Gaffert worden afgewikkeld.

Privacyverklaring en Cookiebeleid

De website “www.gaffert.nl” en de daaraan gekoppelde internetdiensten worden u ter beschikking gesteld door Gaffert B.V. (hierna: Gaffert), statutair gevestigd te Veghel en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Brabant onder nummer 16063402. Met betrekking tot de bescherming van uw privacy geldt het navolgende beleid.

Door u toegang te verschaffen tot en gebruik te maken van de website van Gaffert stemt u in met de toepasselijkheid van deze onderstaande gebruikersvoorwaarden. Gaffert garandeert voor zover mogelijk de bescherming van de privacy van alle bezoekers van de site. Dat betekent dat wij ook van onze samenwerkingspartners maximale inspanningen verlangen bij het bewaken van persoonsgebonden gegevens. Hieronder leest u welke persoonsgegevens wij verwerken, wat wij met deze persoonsgegevens doen, binnen welk wettelijk kader dat gebeurt en wat u kunt doen als u nog vragen heeft.

Privacybeleid en andere websites

Op www.gaffert.nl zijn links opgenomen naar andere websites die niet door Gaffert worden beheerd. Wij zijn echter niet verantwoordelijk voor het privacy-beleid van deze websites. Deze zijn te goeder trouw geselecteerd en opgenomen ter informatie van de gebruikers van haar website. Gaffert geeft geen garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik en de beschikbaarheid van dergelijke websites. Voor meer informatie daarover verwijzen wij u naar de betreffende websites.

Wij nemen onze verplichtingen ten aanzien van uw privacy en de verwerking van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij hebben dan ook passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat de verwerking van persoonsgegevens veilig verloopt. Wij verzoeken u om ons privacybeleid aandachtig te lezen omdat daarin wordt vermeld op welke wijze en voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Door persoonsgegevens aan ons te verstrekken, verleent u toestemming voor de verwerking en waar nodig voor het uitvoeren van uw verzoek of onze overeenkomst, doorgifte van persoonsgegevens zoals omschreven in ons privacybeleid.

Privacybeleid met betrekking tot potentiële klanten, leveranciers en andere opdrachtnemers

Graag maken wij er u op attent dat wij de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt zullen verzamelen en gebruiken omdat dit noodzakelijk is om een eventuele overeenkomst met u te sluiten en uit te voeren. Dat geldt zowel voor onze (potentiële) klanten als voor partijen bij wie wij zaken en/of diensten inkopen.

Gaffert kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de producten van Gaffert en/of omdat u deze zelf bij het invullen van het contactformulier op de website www.gaffert.nl verstrekt. Gaffert kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw bedrijfsnaam
  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer(s)
  • Uw e-mailadres
  • Uw IP-adres

Gaffert bewaart uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden verwijderd en vernietigd indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Gaffert gebruikt uw gegevens om telefonisch of schriftelijk contact met u te kunnen opnemen als u daarom verzoekt. Mogelijk om u een offerte te kunnen toesturen, te kunnen bepalen aan welke specificaties of wensen een bepaald product en/of dienst dient te voldoen, werkzaamheden voor u te kunnen verrichten, te kunnen factureren en met u vlot en efficiënt te kunnen communiceren. Gaffert kan uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit transport- en hijswerkzaamheden.

Bent u een (potentiële) leverancier of andere opdrachtnemer dan zijn uw persoonsgegevens eveneens noodzakelijk voor de sluiting en uitvoering van de overeenkomst. Bij inkoop is dat nodig om u te kunnen laten weten aan welke specificaties of wensen een bepaalde product wat ons betreft dient te voldoen, een offerte-aanvraag te kunnen toesturen of een bestelling bij u te kunnen plaatsen, uw facturen te kunnen betalen en vlot en efficiënt met u te kunnen communiceren over andere aspecten van de overeenkomst.

U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, is het echter wel mogelijk dat wij aan de hiervoor genoemde werkzaamheden geen uitvoering kunnen geven.

Op de website www.gaffert.nl worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Gaffert maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het IP-adres van uw computer overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Gaffert te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Gaffert heeft hier geen invloed op. Gaffert heeft Google geen toestemming gegeven om via Gaffert verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Direct marketing

Indien u klant of leverancier bij ons bent of als u ons daarvoor toestemming geeft, zullen wij de door u opgegeven persoonsgegevens bewaren en gebruiken om u in de toekomst per e-mail relevante informatie om u te inspireren, kennis te delen en u te voorzien van handige informatie! Iedere keer dat wij een reclamemailing sturen, heeft u de mogelijkheid zich af te melden. We verwerken dit dan direct in ons systeem.

Doorgifte aan derden

In verband met de uitvoering van een eventuele overeenkomst met u is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens moeten verstrekken aan partijen die onderdelen, materialen, producten en/of diensten aan ons toeleveren of in onze opdracht werkzaamheden uitvoeren. Gaffert verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan de wettelijke verplichting. Verder maken wij gebruik van een serverruimte voor de opslag van onze verkoop- en inkoopadministratie, waar uw persoonsgegevens een onderdeel van kunnen uitmaken. Uw persoonsgegevens worden dan om die reden aan onze provider van de serverruimte verstrekt. Verder maken wij gebruik van Microsoft Office, bijbehorende opslagmogelijkheden voor e-mails, Transport Managementsystemen, Warehouse Managementsystemen, Customer Relationship Managementsystemen en andere bestanden en/of programmatuur. Omdat wij gebruik maken van een nieuwsbrief mailing dienst, worden uw persoonsgegevens tot slot doorgegeven aan de aanbieder van deze dienst.

Bewaarperiode persoonsgegevens

Indien u uw gegevens aan ons heeft verstrekt, maar u geen relatie ons geworden bent, zullen wij uw gegevens na ons laatste contact verwijderen. Bent u wel relatie van ons geworden of wij bij u, dan zullen wij uw persoonsgegevens bewaren voor de duur van zeven jaar na het einde van het boekjaar waarin de overeenkomst met u volledig is uitgevoerd. De periode van zeven jaar komt overeen met de periode waarbinnen wij verplicht zijn onze administratie te bewaren voor de Belastingdienst. Na afloop van deze periode zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen.

Recht op inzage, correctie of verwijdering

U heeft het recht te allen tijde ons te vragen uw gegevens in te mogen inzien, te corrigeren of te laten verwijderen. Ook heeft u het recht het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken. U kunt bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Om misbruik te voorkomen, kunnen wij u daarbij vragen om u te identificeren. Om uw rechten uit te oefenen, kunt u zich wenden tot Gaffert B.V., Costerweg 4, 5466 AM Veghel. Of stuur een e-mail naar info@gaffert.nl. Wij zullen uw verzoek binnen 6 weken verwerken en u uiterlijk binnen 6 maanden inzicht geven in uw gegevens. Wij zijn u graag van dienst.

Gaffert neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Gaffert maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Wijzigingen

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Bekijk daarom regelmatig ons privacybeleid op deze website.

Cookiebeleid

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat een website via de browser opslaat op uw harde schrijf. In een cookie zit informatie opgeslagen. We onthouden bijvoorbeeld via een cookie wat u eerder gedaan hebt op deze website, zodat u dat bij een volgend bezoek niet opnieuw hoeft te doen.

Waarom gebruiken wij cookies?

Om de website beter te laten functioneren, het gebruik van de website makkelijker te maken en om te meten of bezoekers makkelijk de gewenste informatie kunnen vinden op onze website.

Welke cookies gebruiken we op deze website?

Permanente cookies

Door permanente cookies te gebruiken zorgen we ervoor dat u bepaalde acties niet opnieuw hoeft uit te voeren. We herkennen de voorkeuren die u hebt opgegeven bij een eerder bezoek aan onze website. Zodoende bespaart u tijd en is de website prettiger in gebruik. Permanente cookies kunt u verwijderen via de instellingen van uw browser.

Sessie cookies

Sessie cookies zetten we in tijdens uw bezoek en worden automatisch verwijderd zodra u de browser afsluit. We onthouden welke onderdelen u tijdens een bezoek bekijkt en stemmen daar onze diensten op af.

Google Analytics cookies

Via onze website worden cookies geplaatst door Google, als deel van de ‘Analytics-dienst’. Wij gebruiken deze dienst om bezoekersgedrag bij te houden en om rapportages te krijgen over hoe bezoekers onze website gebruiken. Op basis daarvan kunnen we de website vervolgens verbeteren. Het gaat dus niet om het onthouden van persoonsgegevens, maar om het bijhouden van uw handelingen op de website.

Sociale media cookies

Op onze website vindt u buttons waarmee u onze berichten of webpagina’s kunt promoten op sociale media. Denk aan het ‘liken’ via Facebook of een ‘tweet’ versturen via Twitter. Deze buttons werken via stukjes code die van de sociale media platformen zelf afkomstig zijn. Via deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. De sociale media platformen geven in hun privacyverklaring aan wat ze via de cookies met uw gegevens doen.

Tracking cookies van onszelf
Een tracking cookie vragen we op zodra u een website uit ons netwerk bezoekt. Hierdoor kunnen wij te weten komen dat u naast onze website ook op de betreffende andere website(s) uit ons netwerk bent geweest. Het daardoor opgebouwde profiel is niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op uw profiel, zodat deze zo veel mogelijk relevant voor u zijn.

Inschakelen, uitschakelen en verwijderen van cookies

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser. Meer informatie over cookies vindt u op de websites van Cookierecht en van de Consumentenbond.

Contactadres

Alle vragen of opmerkingen over ons privacybeleid en de wijze waarop wij gegevens verzamelen en bewaren, verzoeken tot toezending of wijziging van uw persoonsgegevens, kunt u richten aan:

Gaffert B.V. | Costerweg 4 | 5466 AM Veghel | KvK Den Bosch: 16063420 | info@gaffert.nl

'Wij gaan voor Gaffert.'

'Wij gaan voor Gaffert.' Onze missie is dat iedere klant dit zegt en uitdraagt. Nu en in de toekomst. Dat is onze persoonlijke uitdaging. Iedere keer weer. Aan de hand van een gerealiseerd project leggen enkele klanten uit waarom zij voor Gaffert gaan.